越裳操

雨之施,
物以孳。
我何意於彼為?
自周之先,
其艱其勤。
以有疆宇,
私我後人。
我祖在上,
四方在下。
厥臨孔威,
敢戲以侮。
孰荒於門,
孰治於田。
四海既均,
越裳是臣。

 

Việt Thường tháo

Vũ chi thi,
Vật dĩ tư.
Ngã hà ý vu bỉ vi?
Tự Chu chi tiên,
Kỳ gian kỳ cần.
Dĩ hữu cương vũ,
Tư ngã hậu nhân.
Ngã tổ tại thượng,
Tứ phương tại hạ.
Quyết lâm khổng uy,
Cảm hí dĩ vũ.
Thục hoang vu môn,
Thục trị vu điền.
Tứ hải ký quân,
Việt Thường thị thần.


Về tên Việt Thường tháo, theo Thái Ung trong Cầm tháo, Chu công phụ tá Thành vương, thiên hạ thái bình, xứ Việt Thường từ xa tới hiến bạch trĩ. Chu công gảy đàn ca, làm thành khúc Việt Thường tháo, mang bạch trĩ hiến trong miếu Văn Vương.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Mưa phải thì,
Vận tốt tươi,
Nào ta có ý gì với ai?
Từ thuở Thành Chu,
Chăm chỉ gian lao,
Mở mang bờ cõi,
Lưu truyền đời sau.
Ngày nay thánh hoàng,
Ngự trị bốn phương.
Oai linh lừng lẫy
Ai dám khinh thường.
Nhà không bỏ trống,
Ruộng có người cày.
Việt Thường thần phục,
Bốn bể vui vầy.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phải thì mưa nắng ơn trời,
Thời may gặp vận tốt tươi an bài,
Nào ta ý gì với ai?
Từ xưa gặp thuở Thành Chu khai mào,
Tiền nhân chăm chỉ gian lao,
Mở mang bờ cõi sông hào khẩn khai,
Lưu truyền cho vạn đời sau.
Ngày nay lại được gặp đây thánh hoàng,
Bốn phương ngài ngự trị an.
Oai linh lừng lẫy tiếng vang cõi ngoài.
Ai dám khinh thường uy ngài.
Nhà không bỏ trống dân gian sum vầy,
Ruộng luôn có đủ người cày.
Việt Thường tâm phục tặng ngay cây đàn,
Bốn bể từ đây vui vầy.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời