Cột đồng đứng vững với thành vàng,
Tiếng rộn ngoài xa khắp bốn phương.
Mã Viện từ đây công rất lớn.
Cần chi nhờ đến sáo Trương Lương ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.