Cành nam truyền hịch sứ thần qua,
Hơn hẳn ngày xưa Mã Phục Ba.
Thuyết phục phương xa dùng đức hoá,
Năm khe hà tất động can qua.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.