Mười bài thơ hoài cổ của Tiết Bảo Cầm, nằm trong hồi thứ 51 của Hồng Lâu Mộng.