Ba năm chánh sóc ban hành,
Sứ quân muôn dặm tới thành Giao Châu.
Diêu Trì trời rộng ơn sâu,
Trụ đồng chướng khí một bầu tiêu hao.
Sứ thần Lục Giả tài cao,
Chung Quân ném lụa, tiêu dao phỉ tình.
Trong màn hùng biện nổi danh,
Về đây Mao Toại ắt giành đầu công.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.