Gái như mây trên thuyền trên khung cửi,
Việc hàng ngày dệt lụa vải chuyên cần.
Khi chợt thấy đầu sông trăng thu hiện,
Tiếng hát ca nghe văng vẳng suốt đêm.

tửu tận tình do tại