Cuối đất hoang An Nam xa lắc,
Đồng mênh mông biển nóng im lìm.
Cỏ thu biếc trước đài Mã Viện,
Sương chiều vàng quanh luỹ Cao Biền.
Đã trăm năm Trung Hoa lấn chiếm,
Ba quận xưa sông cả núi liền.
Trong gang tấc oai triều vạn dặm,
Ngó về tây gió nổi cõi tiên.

tửu tận tình do tại