Triệu Yên có lắm vĩ nhân,
Nghìn thu văng vẳng tiếng tăm còn truyền.
Bia ghi sự nghiệp tuổi tên,
Xem ra cũng khó nói lên tỏ tường.