Tám năm sứ hai lần xứ nóng,
Tóc điểm sương vạn dặm quan san.
Trao ấn thư theo chân Triệu uý,
Đề lại thơ cười ghẹo Lưu lang.
Đài Phục Ba gió sương cảnh cũ,
Sông Như Nguyệt cây cỏ mọc hoang.
Ngày mai nầy gió thu thổi tới,
Thuyền quan về mát mẻ bình an.

tửu tận tình do tại