Gió thu thổi xuống lạnh nước sông,
Lá phong rụng hết mầm đỏ hồng.
Nhà chài giở lưới được hai chép,
Vui với vợ con cá rượu nồng
Trong đình có khách ngắm cảnh thu,
Sương xanh đầy dẫy núi mịt mù.
Đầu bãi chiều rơi gọi đò gấp,
Phu chèo im lặng đứng tựa mui.
Bức hoạ nhà ai xưa Trĩ Xuyên,
Khiến ta cảm khái cõi lòng riêng.
Đưa thuyền vào bãi Sầm Dương đậu,
Bến đò Thái Thạch cuộc rượu duyên.
Khi đã ngồi yên trong quán tranh,
Khăn mũ so le ba lão ông.
Mua cá mua rượu đốt lau lách,
Tối mịt say sưa đấu tới cùng.

tửu tận tình do tại