Sông Nam Ninh tháng mười trong vắt,
Thuyền của quan nhẹ giống thuyền câu.
Sường đầy mui trời thanh như rửa,
Điệu “Quan san” trăng sáng địch sầu.
Sứ mệt mỏi từ xa đến cống,
Nổi danh thơ du lãm trở về.
Trên phố hoa bào triều ngựa trạm,
Đâu phải vì áo gấm khoe tươi.

tửu tận tình do tại