Phương nam chẳng triệu hồi đô hộ,
Khiến Giao Châu một độ ngửa nghiêng.
Kể từ ba bốn năm liền,
Trung nguyên nhục nhã liên miên lắm hồi.
Kẻ nhu nhược thụt lùi trước trận,
Người oai hùng mấy bận dùng binh.
Quân nhu hao tốn sinh linh,
Mấy tay chiến tướng mặc tình kiếm ăn.
Nạo xương tuỷ nhân dân quá mức,
Để đem làm lương thực quân nhân.
Hứa Xương hùng hổ tướng quân,
Hơn người oai võ mười phần hiên ngang.
Mạnh như gió, kéo sang muôn kỵ,
Biến thành thây lấp bí dòng sông.
Có người sống sót hồi tông,
Muôn nhà trông thấy hãi hùng khóc than.
Tiếng ai oán lan tràn thôn dã,
Khí căm hờn đầy cả núi hang.
Ngọn cờ tiếng trống bẽ bàng,
Ai mà nghe thất cho đang tấm lòng?
Biết ai mà thở than cùng?
Dĩnh Xuyên cổ lục mấy trùng xa xa.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.