21/06/2024 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam
送傅與礪佐使安南

Tác giả: Tống Nghi - 宋沂

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2018 22:40

 

Nguyên tác

皇帝三年頒正朔,
使君萬里向交州。
瑤池天闊龍光滿,
銅柱雲低蜃氣收。
陸賈獨能持節往,
終軍因得棄繻遊。
幕中為惜懸河辯,
毛遂歸來坐上頭。

Phiên âm

Hoàng đế tam niên ban chính sóc,
Sứ quân vạn lý hướng Giao Châu.
Dao Trì[1] thiên khoát long quang mãn,
Đồng trụ vân đê thận khí thu.
Lục Giả độc năng trì tiết vãng,
Chung Quân[2] nhân đắc khí nhu du.
Mán trung vị tích huyền hà biện,
Mao Toại[3] quy lai toạ thượng đầu.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Ba năm chánh sóc ban hành,
Sứ quân muôn dặm tới thành Giao Châu.
Diêu Trì trời rộng ơn sâu,
Trụ đồng chướng khí một bầu tiêu hao.
Sứ thần Lục Giả tài cao,
Chung Quân ném lụa, tiêu dao phỉ tình.
Trong màn hùng biện nổi danh,
Về đây Mao Toại ắt giành đầu công.
Bài thơ này được làm khi tiễn Phó Dữ Lệ, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

[1] Nơi tiên ở.
[2] Chung Quân lúc hàn vi, đi vào Quan Trung yết kiến quan bác sĩ, khi qua ải, người giữ ải trao cho Chung Quân một miếng lụa dùng làm phù hiệu để khi trở về mới được đi qua ải. Chung Quân nói “Đại trượng phu sang phương tây ngao du, quyết không trở về”, bèn ném lụa mà đi. Sau làm quan đi sứ các quận, khi qua ải, người giữ ải nhìn biết và nói rằng “Sứ giả này là chàng thư sinh ném lụa ngày xưa”.
[3] Người đời Chiến quốc, môn khách của Bình Nguyên Quân, tướng nước Triệu, theo Bình Nguyên Quân qua thuyết nước Sở để chống nước Tần. Bình Nguyên Quân thuyết vua Sở từ sáng đến trưa không có hiệu quả, Mao Toại bèn chống gươm uy hiếp vua Sở và bày tỏ lợi hại, vua Sở mới bằng lòng cho quân sang cứu nước Triệu. Khi về nước, Bình Nguyên Quân bèn đãi Mao Toại làm thượng khách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Nghi » Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam