Sông xuân săn ngỗng, ngựa chạy bay,
Núi thu bắn hươu, thịt chất đầy.
Uống rượu dê, lạc đà xe cưỡi,
Mặc áo da thú, màn chồn cầy.
Trác, Kế, U, Yên, châu lắm cát,
Doanh, Đàn, Lộ, Thục thuỳ lắm mây.
Triều mới đổi thay rợ Hồ tục,
Khiến lễ nhạc đời Hán trước đây.