Sông xuân săn ngỗng, ngựa chạy bay,
Thu núi bắn hươu, thịt chất đầy.
Xe cưỡi lạc đà, dê rượu uống,
Áo quàng da thú, màn chồn cầy.
U, Yên, Trác, Kế, châu nhiều cát,
Lộ, Thục, Doanh, Đàn, thuỳ lắm mây.
Triều mới đổi thay Hồ rợ tục,
Y quan lễ nhạc Hán xưa bày.