Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/10/2018 00:43 bởi Vanachi
Tăng Uyên Tử 曾淵子 tự Quảng Trưng 廣徴 (có bản chép Quảng Vi 廣微), Lưu Viễn 留遠, người Vũ Châu, thi đậu khoa Canh Tuất niên hiệu Thuần Hữu thứ 12 (1250) đời Tống Lý Tông, ra làm Tri huyện Long Hưng, kiêm chức An vũ, lại được vời làm Lâm An phủ doãn, coi việc Tham chính phủ. Mùa xuân năm Ất Hợi (1275) do chức đài đoan biếm ra Lôi Châu. Niên hiệu Chí Nguyên năm Bính Tý (1276), đại binh vào Hàng Châu, ấu chúa nhà Tống ra hàng, hai vua vượt biển đến Quảng Châu. Uyên Tử yết kiến, được cho làm Quảng Tây tuyên uý sử, kiêm quản Lôi Châu. Năm Mậu Dần (1278) làm chức Thị độc, gia phong Kim tử quang lộc đại phu. Lúc Ích Vương bại trận ở Nhai Sơn, Tham chính là Tú Phu ôm Quảng Vương nhảy xuống biển. Uyên Tử nhảy theo, nhưng được người nhà vớt lên khỏi chết, bèn ở nhờ trong thuyền của Tô Lưu Nghĩa. Bọn Mã Vượng…