Những bài thơ trích từ tác phẩm Hồng lâu mộng, phần do Tào Tuyết Cần viết. Xem thêm nhóm bài thơ Hồng lâu mộng của tác giả Cao Ngạc.

 

Cúc hoa thi - 菊花詩

Đại Quan viên đề vịnh - 大觀園題詠

Hồng lâu mộng thập tứ khúc - 紅樓夢十四曲

Kim Lăng thập nhị thoa đồ sách đề vịnh - 金陵十二釵圖冊題詠

Liễu nhứ từ - 柳絮詞

Ngũ mỹ ngâm - 五美吟

Tiết Bảo Cầm thập thủ hoài cổ thi - 薛寶琴十首懷古詩

Tứ thời tức sự - 四時即事

Vịnh bạch hải đường - 詠白海棠