May sao gặp được ân nhân
Là nhờ dư phúc nương thân đó mà
Âm công vun lấy phúc nhà
Hết lòng cứu giúp người ta khi nghèo
Anh gian, cậu ác chớ theo
Nhãng tình máu mủ, chỉ yêu bạc tiền
Có trời báo ứng ở trên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.