Mộng đẹp, mây tan mộng,
Hoa bay, nước cuốn hoa.
Nhắn bảo bạn nhi nữ,
Buồn hão chuốc chi mà ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.