Đây là 14 khúc hát trong vở Hồng lâu mộng, được tiên cô đưa cho Giả Bảo Ngọc, trong hồi 5 của truyện Hồng lâu mộng.