Cảnh xuân nhìn đã rõ rồi,
Liễu xanh, đào thắm hãy ngồi xem sao
Thiều hoa đuổi sạch đi nào
Tìm nơi nhã đạm thanh cao khác đời
Kể chi đào nở trên trời
Kể chi nhị hạnh lựng mùi trong mây?
Rốt cùng nào có ai hay
Tiết thu đâu đã kéo ngay đến rồi
Xóm Dương than khóc tiếng người
Rừng phong vẳng tiếng ma ngồi ngâm nga
Lại còn cảnh khác bày ra
Ngút trời cỏ héo che qua nấm mồ
Đó là biến đổi lắm trò
Trước nghèo sau có chăm lo suốt đời
Dày vò hoa cũng thế thôi
Xuân mời hoa đến thu mời hoa đi
Tử sinh lẽ ấy đem suy
Dù ai muốn trốn, trốn chi được mà
Phương tây có cõi Bà Sa
Nghe đồn có quả tên là Trường Sinh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.