Người đâu hung ác lạ lùng
Khác gì giống sói ở vung Trung San
Bấy lâu tình ái quên tràn
Kiêu dâm chỉ việc mê man tháng ngày
Cửa hầu bồ liễu thơ ngây
Thân ngàn vàng nỡ đoạ đày cho đang,
Một năm duyên đã bẽ bàng
Hồn thơm phách đẹp, suối vàng xa chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.