Xuân đi hương vẫn còn tươi
Nguyệt hoa gây vạ suy đồi vì ai?
Nhà suy bởi tại Kính rồi
Nhà tan trước hết tội thời tại Ninh
Gây nên oan trái vì tình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.