Ai rằng vàng ngọc duyên ưa,
Ta quên cây, đá, thề xưa được nào
Trơ trơ rừng tuyết trên cao
Ngoài đời, rừng vắng khuây sao được nàng
Cuộc đời ngán nỗi tang thương
Đẹp không hoàn đẹp, lời càng đúng thay
Dù cho án đặt ngang mày
Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.