Trời tình, bể tình là mộng ảo,
Mà tội dâm kia cũng bởi tình.
Đầu têu nào phải "Vinh" hư hỏng,
Mở lối khơi nguồn, thực tại "Ninh".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.