Khăn nào lau sạch hết dòng châu,
Dấu cũ sông Tương biết ở đâu.
Sẵn đó trước song ngàn ngọn trúc,
Ngấn thơm biết có nhuộm thêm màu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.