Vận suy đừng kể rằng sang,
Nhà suy chớ kể họ hàng gần xa.
Tình cờ cứu giúp người ta,
Khéo sao Lưu thị lại là ân nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.