Hoa tàn cỏ héo đợi trên ao,
Rời rã cành đào với lá đào.
Người cũ Lục triều giờ vắng cả,
Ảnh đề chỉ thấy vách treo cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.