Nhũn nhặn thuận hòa uổng cả,
Lan thơm, quế ngát, thừa thôi.
Khen cho ưu linh phúc tốt,
Ngờ đâu công tử duyên ôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.