Những bài thơ này nằm trong hồi thứ 5 của Hồng lâu mộng, khi Bảo Ngọc theo tiên cô đến Thái hư ảo cảnh.