Ve kêu quạ đậu chóng làm sao,
Giờ cảnh đê Tùy cảnh thế nào ?
Vì nỗi xa hoa xưa chiếm hệt,
Cho đời mai mỉa miệng nhao nhao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.