Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Giá (7 bài)
- Cao Biền (26 bài)
- Quán Hưu (8 bài)
- Lý Tần (8 bài)
- Tào Nghiệp (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
Tạo ngày 15/08/2008 13:02 bởi hongha83
Trịnh Điền 鄭畋 (822-882) tự Đài Văn 臺文, người huyện Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Đỗ tiến sĩ năm Hội Xương thứ 2 (842) đời Võ Tông. Lưu Chiêm 劉瞻 trấn thủ Bắc Môn, cử ông làm tòng sự. Khi Chiêm làm Tể tướng, lại tiến dẫn ông làm Hàn lâm học sĩ, rồi đổi Trung thư xá nhân. Trong niên hiệu Càn Phù, ông làm Binh bộ thị lang, Bình chương sự, ông ra làm Tiết độ sứ Phụng Tường (nay thuộc Lũng Tây). Về sau, được phong làm Thái tử thái bảo. Ông là người tính tình đôn hậu và có tài thơ văn. Trong "Toàn Đường thi" có một quyển thơ của ông.

Nguồn: Đường Thi trích dịch, NXB Thuận Hóa, Huế, 1997

 

Tuyển tập chung