Non nước bao quanh khéo lạ lùng,
Biết bao công của mới làm xong.
Thợ trời thêm thợ người tô điểm,
Gọi Đại quan viên có xứng không ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.