Những bài thơ này nằm trong hồi thứ 18 của Hồng lâu mộng.