Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau;
Đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui.
Má hơi lúm, có vẻ âu sầu;
Người hơi mệt trông càng tha thướt.
Lệ rớm rưng rưng,
Hơi ra nhè nhẹ.
Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ;
Dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió.
Tim đọ Tỉ Can hơn một trăm khiếu,
Bệnh so Tây Tứ trội vài phân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.