Than ôi có đức dừng thoi,
Thương ôi cô gái có tài vịnh bông.
Ai treo đai ngọc giữa rừng,
Trâm vàng ai đã vùi trong tuyết dày?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.