Hoa vàng giải đất,
Liễu trắng quanh bờ.
Suối Nhược Gia cầu nhỏ bắc qua;
Núi Thiên Thai đường con rẽ tới.
Khe đá dòng trong róc rách, hàng giậu đều thơm;
Trên cây lá đỏ rập rờn, rừng thưa như vẽ.
Gió tây thổi mạnh, oanh còn thỏ thẻ bên tai;
Ngày ấm vui dồn, dế cũng rì rầm nói chuyện.
Kìa phía đông nam, mấy tòa lầu nhấp nhô dựa núi;
Nọ nơi Tây bắc, ba gian hiên thấp thoáng kề sông.
Vang tiếng phách sênh, tình riêng khôn tả;
Chen màu là lụa, cảnh đẹp nên thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.