Suối khe nỡ bỏ mà đi,
Bụi hồng nào có thú gì mà chơi ?
Hão huyền danh lợi một đời.
"Việc sau" thôi thế thì thôi còn gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.