Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (169 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 04/09/2014 21:05 bởi tôn tiền tử
Uông Tào 汪藻 (1079-1154) tự Ngạn Chương 彥章, hiệu Phù Khê 浮溪, người Đức Hưng (nay thuộc Giang Tây), là văn học gia cuối đời Bắc Tống, đầu đời Nam Tống.