Vương Đình Khuê 王庭珪 (1079-1171) tự Dân Chiêm 民瞻, hiệu Lư Khê lão nhân 瀘溪老人, Lư Khê chân dật 瀘溪真逸, người An Phúc 安福, Cát Châu 吉州 (nay thuộc Giang Tây), tiến sĩ năm Chính Hoà thứ 8 (1118), phái làm Huyện thừa huyện Trà Lăng 茶陵, Hành Châu 衡州. Năm 1125, xin miễn quan về quê. Năm 1142, Hồ Thuyên 胡銓 dâng sớ xin đuổi Tần Cối 秦檜, không được, Hồ Thuyên bị đày xuống Lĩnh Nam, chỉ một mình Vuơng Đình Khuê làm thơ đưa tiễn nên bị biếm đến Thần Châu 辰州 (nay là Hoài Hoá 懷化, Hồ Nam) làm Biên quản (biên nhập hộ tịch do địa phương quản thúc - danh sách gồm 19 người bị đày các nơi). Tần Cối chết, ông được gọi về năm 1163 làm Chủ bộ Quốc Tử Giám, nhưng lấy lý do tuổi già sức yếu không nhận, về làm Chủ quản Sùng Đạo quán 崇道觀 ở Đài Châu 臺州. Năm 1170, được gọi về triều lần nữa, làm Trực Phu văn các 直敷文閣, nhưng cũng từ chối. Hai năm sau mất, 93 tuổi. Tác phẩm có Lư Khê văn tập 瀘溪文集, đời Thanh sao lại gồm 20 quyển, 10 quyển đầu là thơ.