Tống từ tam bách thủ 宋詞三百首 do Chu Hiếu Tàng 朱孝臧 (1857-1931) cuối đời Thanh biên định năm 1924, tuyển chọn 285 bài của 82 từ nhân đời Tống.

 

 1. Yến sơn đình - Bắc hành kiến hạnh hoa (Triệu Cát)
  1
 2. Mộc lan hoa (Tiền Duy Diễn)
  1
 3. Tô mạc già (Phạm Trọng Yêm)
  8
 4. Ngự nhai hành - Thu nhật hoài cựu (Phạm Trọng Yêm)
  2
 5. Thiên thu tuế (Trương Tiên)
  2
 6. Bồ tát man (Án Kỷ Đạo)
  2
 7. Tuý thuỳ tiên (Trương Tiên)
  1
 8. Nhất tùng hoa (Trương Tiên)
  2
 9. Thiên tiên tử - Tống xuân (Trương Tiên)
  1
 10. Thanh môn dẫn - Xuân tứ (Trương Tiên)
  3
 11. Hoán khê sa (Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi) (Án Thù)
  7
 12. Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) (Án Thù)
  1
 13. Thanh bình nhạc kỳ 1 (Án Thù)
  2
 14. Thanh bình nhạc kỳ 2 (Án Thù)
  3
 15. Mộc lan hoa (Án Thù)
  2
 16. Ngọc lâu xuân - Xuân hận (Án Thù)
  6
 17. Đạp sa hành kỳ 2 (Án Thù)
  2
 18. Đạp sa hành kỳ 4 (Án Thù)
  2
 19. Điệp luyến hoa (Phùng Duyên Kỷ)
  1
 20. Phụng tiêu ngâm - Toả ly sầu (Hàn Chẩn)
  1
 21. Ngọc lâu xuân (Tống Kỳ)
  4
 22. Thái tang tử kỳ 1 (Âu Dương Tu)
  2
 23. Tố trung tình (Âu Dương Tu)
  1
 24. Đạp sa hành (Âu Dương Tu)
  7
 25. Điệp luyến hoa kỳ 1 (Âu Dương Tu)
  3
 26. Điệp luyến hoa kỳ 3 (Âu Dương Tu)
  2
 27. Thước đạp chi (Phùng Duyên Kỷ)
  3
 28. Ngọc lâu xuân kỳ 2 (Âu Dương Tu)
  3
 29. Lãng đào sa (Âu Dương Tu)
  2
 30. Vũ lâm linh (Liễu Vĩnh)
  6
 31. Định phong ba (Liễu Vĩnh)
  1
 32. Thiếu niên du (Sâm si yên thụ Bá Lăng kiều) (Liễu Vĩnh)
  2
 33. Thích thị (Liễu Vĩnh)
  2
 34. Dạ bán lạc (Liễu Vĩnh)
  1
 35. Bát thanh Cam Châu (Liễu Vĩnh)
  1
 36. Quế chi hương - Kim Lăng hoài cổ (Vương An Thạch)
  4
 37. Lâm giang tiên kỳ 1 (Án Kỷ Đạo)
  5
 38. Điệp luyến hoa kỳ 3 (Án Kỷ Đạo)
  2
 39. Điệp luyến hoa kỳ 4 (Án Kỷ Đạo)
  1
 40. Giá cô thiên kỳ 1 (Án Kỷ Đạo)
  4
 41. Thanh bình nhạc (Án Kỷ Đạo)
  1
 42. Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu (Tô Thức)
  14
 43. Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ” (Tô Thức)
  3
 44. Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ (Tô Thức)
  2
 45. Động tiên ca (Tô Thức)
  3
 46. Bốc toán tử (Tô Thức)
  4
 47. Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao (Tô Thức)
  1
 48. Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh) (Tô Thức)
  6
 49. Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng (Tô Thức)
  14
 50. Hạ tân lang - Hạ cảnh (Tô Thức)
  1
 51. Vọng hải triều (Tần Quán)
  1
 52. Mãn đình phương (Tần Quán)
  1
 53. Giảm tự mộc lan hoa (Tần Quán)
  1
 54. Hoán khê sa (Tần Quán)
  2
 55. Nguyễn lang quy (Tần Quán)
  2
 56. Điệp luyến hoa (Triệu Lệnh Trĩ)
  1
 57. Bồ tát man (Thư Đản)
  1
 58. Ngư gia ngạo (Chu Phục)
  2
 59. Bốc toán tử (Lý Chi Nghi)
  5
 60. Thuỵ long ngâm (Chu Bang Ngạn)
  1
 61. Mãn đình phương (Chu Bang Ngạn)
  2
 62. Quan hà lệnh (Chu Bang Ngạn)
  1
 63. Tây hà - Kim Lăng hoài cổ (Chu Bang Ngạn)
  1
 64. Thanh ngọc án (Hạ Chú)
  2
 65. Hoán khê sa kỳ 2 (Hạ Chú)
  1
 66. Điểm giáng thần (Uông Tào)
  1
 67. Lâm giang tiên - Dạ đăng tiểu các ức cựu du (Trần Dư Nghĩa)
  1
 68. Ức vương tôn - Xuân (Lý Trọng Nguyên)
  3
 69. Mãn giang hồng (Nhạc Phi)
  9
 70. Bốc toán tử - Mai (Lục Du)
  7
 71. Ức Tần Nga (Phạm Thành Đại)
  1
 72. Sương thiên hiểu giốc - Mai (Phạm Thành Đại)
  1
 73. Thuỷ long ngâm - Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình (Tân Khí Tật)
  1
 74. Mô ngư nhi - Thuần Hy Kỷ Hợi, tự Hồ Bắc tào di Hồ Nam, đồng quan Vương Chính Chi trí tửu tiểu sơn đình, vi phú (Tân Khí Tật)
  1
 75. Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ (Tân Khí Tật)
  2
 76. Thanh ngọc án - Nguyên tịch (Tân Khí Tật)
  3
 77. Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 1 (Tân Khí Tật)
  2
 78. Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích (Tân Khí Tật)
  3
 79. Điểm giáng thần - Đinh Mùi đông quá Ngô Tùng tác (Khương Quỳ)
  1
 80. Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng (Khương Quỳ)
  1
 81. Đạp sa hành - Tự Miện đông lai Đinh Mùi nguyên nhật chí Kim Lăng giang thượng cảm mộng nhi tác (Khương Quỳ)
  1
 82. Niệm nô kiều (Khương Quỳ)
  1
 83. Dương Châu mạn (Khương Quỳ)
  1
 84. Trường đình oán mạn (Khương Quỳ)
  1
 85. Ám hương (Khương Quỳ)
  2
 86. Đường đa lệnh (Lưu Quá)
  1
 87. Phong nhập tùng (Ngô Văn Anh)
  2
 88. Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu (Lý Thanh Chiếu)
  3
 89. Tuý hoa âm (Lý Thanh Chiếu)
  8
 90. Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)
  4
 91. Niệm nô kiều (Lý Thanh Chiếu)
  3
 92. Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu (Lý Thanh Chiếu)
  2