Chu Đôn Nho 朱敦儒 (1081-1159) tự Hy Chân 希真, người Lạc Dương, thiếu thời chí hạnh thanh cao, không chịu làm quan, về sau nhiều lần triều đình trưng triệu, mới ra làm quan một thời gian. Hai quyển Tiều ca của ông cho thấy rõ vẻ thanh đạm tiêu sơ trong tình tự bất mãn.