Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Đôn Nho (16 bài)
- Vương Chước (2 bài)
- Triệu Cát (2 bài)
- Chu Tử Chi (6 bài)
- Vũ Văn Hư Trung (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/09/2014 22:31 bởi tôn tiền tử
Trần Khắc 陳克 (1081-1137) tự Tử Cao 子高, tự hiệu Xích Thành cư sĩ 赤城居士, người Lâm Hải (nay thuộc Chiết Giang) đời Bắc Tống. Năm 1135, ông theo Thượng thư bộ binh là Lữ Chỉ 呂祉 lên phía bắc kháng Kim. Lữ Chỉ thất bại bị giết, phản quân bắt Trần Khắc quỳ, ông nói “Ta là tôi nhà Tống, học đạo trung tín, nay thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành” sau đó bị thiêu chết. Trước khi chết, ông liên tục chửi mắng, lời như sấm sét, người đời gọi là quốc sĩ.

Tác phẩm của ông có Thiên Thai tập 天台集 10 quyển, Thiên Thai tập ngoại tập 天台集外集 4 quyển, và từ 3 quyển.