Chu Tử Chi 周紫芝 (1082-1155) tự Thiếu Ẩn 少隱, hiệu Trúc pha cư sĩ 竹坡居士, là một văn học gia đời Nam Tống. Ông người Tuyên Thành (nay là thị trấn Tuyên Thành, tỉnh An Huy), đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hưng. Năm Thiệu Hưng thứ 15 (1145) đời Cao Tông, ông làm Lễ bộ và Binh bộ giá các văn tự. Năm 17 (1147), ông làm quan san định tại Hữu địch công lang sắc lệnh sở. Sau ông làm Biên tu, Hữu ty viên ngoại lang tại Khu mật viện. Năm 21 (1151), ông ra làm tri Hưng Quốc Quân rồi về ẩn cư.