Nâng hồ lô!
Trên cành mời rượu đứng kêu
Giục người mua rượu có đâu mà vào
Sao Thái Tuế năm nao ở Dậu?
Nước hỏi xin được rượu sướng không
Trổ vàng bông lúa ngoài đồng
Nhà nhà đều có rượu trong trong vò

tửu tận tình do tại