Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 15/12/2014 20:10 bởi tôn tiền tử
Vương Chước 王灼 (1081-1162) tự Hối Thúc 晦叔, hiệu Di Đường 頤堂, người Tiểu Khê (nay thuộc Toại Ninh, Tứ Xuyên), là văn học gia và âm nhạc gia trứ danh đời Tống. Ông xuất thân hàn vi, suốt đời không làm quan.