Đến vội vã
Đi vội vã
Cứ như là mộng khác gì nhau
Vó ngựa mờ tăm tích

Non mờ mịt
Nước rầu rầu
Tây, đông như mây bay liễu cuốn
Thư biết gửi về đâu?

tửu tận tình do tại