Rả rích đêm mưa tận sáng
Đèn mờ giọt cạn
Xưa nay vẫn chỉ chuyện tâm tư
Hoa có hay
Ta già lẫn?

Thương ôi! Tuổi trẻ ngày xưa
Nay buồn ảm đạm
Giang Bắc, Giang Nam nước liền
Biết nơi đâu
Tìm lại bạn

tửu tận tình do tại