Vạn dặm lênh đênh Nam Việt
Non trút lệ
Rượu thêm sầu
Chẳng thấy cửa rồng lầu phượng
Lại kinh thu

Mồng chín giang đình xa ngắm
Cây man phủ
Chướng khí trồi
Đứt ruột chuối hồng hoa muộn
Nước tây trôi