Quỳ lạy thiên triều, bậc thượng khanh,
Lại cầm cờ tiết sứ Nam thành.
Vài hàng đơn chiếu nghìn cân nặng,
Muôn hộc minh châu một mảy khinh.
Chỉ cốt bao dung khoan độ lượng,
Chẳng cần lời lẽ sính tung hoành.
An Nam thế tử đừng lo ngại,
Sớm sớm giong cương đến đế kinh.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.