Cánh nhạn hướng nam bay
Trong mưa gió lạc bầy
Đói khát thương đau buồn rã cánh
Sà xuống bãi sông lầy
Nông, vạc không cùng bọn
Lại sợ mũi tên người
Mênh mông trời biển đâu là tổ
Kêu cứu có ai hay

tửu tận tình do tại